Efektiivne kommunikatsioon

Ettevõtte sisekliimat mõjutab oluliselt kommunikatsioon ja selle juhtimine. Efektiivne kommunikatsioon põhineb infovahetusel  ja sisekommunikatsiooni kokkulepete olemasolul. Kehtestamine on oluline osa efektiivses suhtluses ja meeskonnatöö toimimisel.

Efektiivne kommunikatsioon

Efektiivne kommunikatsioon tähendab läbimõeldud sisekommunikatsiooni.  Organisatsioonisisene kommunikatsioon jaguneb kaheks:

Sisekommunikatsiooni reeglid sätestavad, milline kommunikatsioonistruktuur ettevõttes eksisteerib ja milliseid kommunikatsioonivahendeid vastavas olukorras kasutatakse. Üldise info puhul tasub kasutada tehnilisi kanaleid nagu e-mail, ettevõtte sisekeskkond vm elektroonilist teadete edastamist. Personaalsemad teated tuleks edastada isikliku pöördumisega, kõnes või telefonis.

Mida efektiivsem on ettevõtte kommunikatsioon, seda paremini tunnevad end töötajad. Info liikumine ilma tõrgeteta tekitab usaldust ja suurendab töötajate rahulolu ning produktiivsust. Oluline on säilitada avatud kommunikatsioon, kus austatakse üksteise ideid, leitakse probleemidele lahendused ning aktsepteeritakse tagasisidet.

Kehtestamine

Kehtestamise oskus on vajalik efektiivse suhtluse ja töökeskkonna säilitamiseks organisatsioonis. Kehtestamine ei tähenda agressiooni ega enese pealesurumist, vaid empaatilist käitumist teiste suhtes ja oma vajaduste selgitamist. Tegu on töökeskkonnas vajaliku käitumismalliga, millega töötaja seisab enda väärtuste ja vajaduste eest selgitades oma seisukohtade põhjuseid.

Kehtestamise oskus eeldab head enesekontrolli ja kommunikatsioonivõimet. Vale väljendusviis võib jätta agressiivse mulje ning tekitada pingeid. Kehtestamise puhul on oluline nii oma soovide väljendamise oskus kui teiste kuulamine ja nende arvamusega arvestamine. Edukas kehtestamine lõppeb mitmepoolse kasuga, kus kõik osapooled on olukorda mõistnud ja aktsepteerinud.